Kentsel Dönüşüm

HAKSEL YAPI, Kentsel Dönüşüm kararı alınacak olan yapıların hak sahiplerine, aşağıda özet olarak verilen kentsel dönüşüm aşamaları konularında, uzman kadrosu ile profesyonel kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 • İlk aşamada Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak, var ise mevcut binanıza ait statik proje temin edilir; yok ise bunun için resmi yazı alınır. 
 • Bina Deprem Risk Raporu almak için varsa binaya ait projeler, daire tapunuz veya hisseli arsa tapunuz, nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müdürlüğü’nden alınan Bağımsız Bölüm Listesi’ ni gösterir belge ile TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetkilendirdiği kuruluş ile başvuru yapılır. 
 • TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetkilendirdiği kuruluş uzmanları, binanızda yapacağı teknik
inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu yapınız için Deprem Risk Raporu hazırlar. 
 • Deprem Risk Raporu, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yetkilendirdiği kuruluş tarafından bağlı bulunduğunuz T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne Onay için sunulur. 
 • İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, yapınıza ait Deprem Risk Raporu’nu inceleyerek onaylar. Binanız riskli ise, Bakanlık tarafından Tapu Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile bina tapu kütüğüne ‘Riskli Yapı’ şerhi işlenir. 
 • Bakanlığın Risklidir kararı, Tapu Müdürlüğü tarafından tüm kat maliklerine iletilir. İsteyen kat malikleri hazırlanmış Deprem Risk Raporu’na itiraz edebilir ya da 60 gün içinde bina maliklerinin en
az üçte iki (2/3) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imzalanır. Protokol ile binanın yapımı, müteahhit seçimi, kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı, yeni dağılım gibi kararlar alınır. 
 • Bina Ortak Karar Protokolü’nü; İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne sunulur. Bina Ortak Karar Protokolü’nü imzalamayan 1/3 çoğunluk mülkleri için Gayrimenkul Değer Tespiti yapılarak; 2/3 çoğunluk kat maliklerine açık arttırma ile satış yada Bakanlıkça kamulaştırma yapılır. 2 ay içinde üçte iki (2/3) çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınmaz ise son bir uyarı yazısı ve verilen ilave sürecinin tamamlanmasından sonra binanız ilgili idarece yıkılır. 
 • Binanın yeniden inşası veya güçlendirmesinin yapılması için Belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. 
 • Binanızın yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara  ‘Kentsel Dönüşüm Kredisi’ için başvuru yapılır. 
 • Kredi kullanmak yerine Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılır 
 • Binanın yeniden inşası ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin Bina Ortak Karar Protokolü ile
seçtiği müteahhit – inşaat şirketi yeni binanızın inşaatına başlar. İnşaatınız yapım süresince firmamız ve Yapı Denetim kuruluşunca kontrol edilir. 
 • Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden iskânlı tapularınız alınır.

Konut Kredisi

Şimdi Herkes Ev Sahibi Oluyor!

Özellikler: 

 • Tamamı bitmiş konut alımlarınızda, en az 5.000 TL olmak koşulu ile kullanabilirsiniz.
 • Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin maksimum %80’ini konut kredisi olarak kullanabilirsiniz.
 • Maksimum vade 120 aydır.
 • Uygun faiz oranı ve kefilsiz kredi kullanma avantajlarının yanı sıra, “erken ödeme”, “ara ödeme” ve otomatik ödeme kolaylığından yararlanabilirsiniz.
 • Ferdi Kaza Sigortası uygulaması sayesinde sigorta işlemlerinizi, sağlık beyanı, check up gibi işlemlere gerek kalmadan kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
 • Tüm kredi vadesi boyunca geçerli olacak şekilde, tek seferde ve düşük tutarda sigorta prim ödemesi avantajından yararlanabilirsiniz.

Başvuru sırasında gerekli belgeler:

 • Başvuru formu
 • Kimlik belgesi (Türk uyruklu gerçek kişiler için, T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi veya Pasaport, yabancı uyruklu gerçek kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi)
 • Gelir belgesi (Ücretli çalışanlar için son aya ait maaş bordrosu, maaş bordrosu firma antetli kağıdına düzenlenmiş ise firmanın imza sirküleri, serbest meslek sahipleri için vergi levhası)
 • Serbest meslek/işletme sahiplerinden ticaret sicil gazetesi
 • Satın alınacak konutun tapu fotokopisi
 • Son aya ait SSK bildirgesi
 • Başvuru formunda belirtilen ev adresine ait, son dönem elektrik, su, doğalgaz veya telefon/cep telefon faturasının aslı (Faturalar, kişinin kendi adına düzenlenmiş olmalıdır.)
 • Talep edilen kredi koşullarına göre ek belgeler ve teminatlar istenebilir.

Tapu İşlemleri

Tapu sicil tüzüğünün 14 cü maddesi, istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı tapu sicil müdürü tarafından araştırılır. İstemde bulunanların medeni hakları kullanma konusunda kuşkuya düşülürse tapu sicil müdürü hükümet tabipliğinden doktor raporu isteyebilir.Böyle bir durumda işlemi yapıp yapmama yetki ve sorumluluğu tapu sicil müdürüne verilmiştir.

Yaş konusunda ise, belli yaşta olan insanların medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybedip, kaybetmediği konusunda tapu sicil tüzüğünde her hangi bir hüküm yoktur. Böyle bir durumda tapu sicil müdürünün kanaati önemlidir.

ŞİRKETLERİN TAPU İŞLEMLERİ

Ticaret şirketleri kolektif,komandit,limitet,anonim ve kooperatiflerden meydana gelir.

Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip olup,şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu kapsamında kalmak şartıyla bütün hakları iktisap edebilirler.

Ancak adi şirketler tüzel kişiliğe sahip olmadığından adi şirket adına tapu işlemleri ve tescil yapamazlar.

Ticaret şirketlerinin sözleşmelerinde Gayrimenkul Tasarrufuna izinlidir ibaresi olmalıdır. İşlem yapacak şirket yetkilileri Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları bir belge ile yetki ve temsilcilerin kimler olduğunu ispat etmek zorundadırlar.

Ticaret sicil memurluğundan alınan bu yetki ve temsil belgesinin yeni tarihli olmasında fayda vardır.

Ticaret sicil nizamnamesinin 104 üncü maddesinde, bir unvanın, bir işletmenin tescili halinde ilgiliye sicil tasdiknamesi verileceği ve bu tasdiknamede (Yetki Belgesinde) işletmenin unvanı, yaptığı işler ve işletmenin temsilcilerinin belirtilmiş olacağı ve bu belgenin bir yıl süre ile geçerli olduğu ifade edilmektedir.

Tüzel Kişiler İşlem için gerekli belgeler

 • Vergi numarası
 • İmza sirküleri
 • Ticaret sicil memurluğundan alınan yetki ve temsil belgesi

Gerçek kişiler işlem için gerekli belgeler

 • Nüfus kağıdı aslı
 • Vergi numarası
 • 2 adet fotoğraf
 • Satın alınan gayrimenkulün TAPU fotokopisi